HomeWebshopInfoContactMijn accountBlog

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op [09/11/2016].
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan Greenworksshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Firmagegevens
Tuinmachines Bauters Niels
Stationsstraat 19
9750 Zingem
BTW: BE 0841.517.461
Telefoon: 09/384.32.04
Fax: 09/390.81.22
E-mail: info@greenworksshop.be
E-mail: info@tuinmachinesbauters.be
Website: http://www.greenworksshop.be
Website: http://www.tuinmachinesbauters.be
Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van Tuinmachines Bauters Niels met maatschappelijke zetel te Zingem (België), Stationnstraat 19, BTW BE 0841.517.461 (hierna Greenworksshop) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het Greenworksshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Greenworksshop.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.


Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Doordat sommige kosten pas berekend worden bij het totaal van de bestelling, is het mogelijk dat deze pas bij afrekening vermeld worden.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De bijbehorende foto kan afwijken van het uiteindelijke product. Voor specifieke vragen verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).


Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor zowel professioneel als particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld inhoud, technische gegevens, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

Greenworksshop is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Greenworksshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Greenworksshop.

Greenworksshop is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.


Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Greenworksshop . De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of indien anders opgegeven. Of in een afhaalpunt indien de klant dit verkozen heeft bij de verzendmethode.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving
- via paypal
- Contant bij afhaling of levering indien deze door onze eigen diensten geleverd.


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De bestelde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Greenworksshop.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de verzending. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Greenworksshop te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Greenworksshop beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling, vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 15% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Greenworksshop zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Greenworksshop.

Elk gebrek dient binnen 8 werkdagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Greenworksshop mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Tuinmachines Bauters Stationsstraat 19 - 9750 Zingem in België.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
- artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
- artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.


Artikel 10: Privacy

Ons privacy statement is terug te vinden onder "Contact" of onderaan de website.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Greenworksshop om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Greenworksshop Klantendienst

De Greenwoksshop klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 384 32 04 of via email op info@tuinwebshop.be of per post op het eerder vermelde adres van onze maatschappelijke zetel.


Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Greenworksshop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Greenworksshop kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Oudenaarde bevoegd.

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Tuinmachines Bauters Niels
Adres:
Stationsstraat 19
9750 Zingem
Oost-Vlaanderen

E-mail:
info@greenworksshop.be
Telefoon:
09/384.32.04
Fax:
09/390.81.22

http://www.tuinmachinesbauters.be

Afdrukken

Home Webshop Info Contact Mijn account Blog

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be